अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची नियुक्ती/ प्रतिक्षा सुची बाबत