Procurement Plan

STRIVE प्रकल्पातंर्गत तयार करण्‍यात आलेला Procurement Plan and CAN Formats aswell as PAP Formats संबंधित संस्थेच्या Webpage वर उपलब्ध आहे.